E-læring — Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

E-læring — Hygiene

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Kurs i båndkontroll 2019

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arrangerer slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

Smittesikre bygg for våre husdyr

Helsetjenestene for fjørfe, sau, storfe og svin inviterer til seminar 9. april på Gardermoen, der temaet vil være smittebeskyttelse i husdyrbygg.

Forebygging av og kontroll med smitte på og mellom gårder er viktig for å unngå sjukdom hos våre husdyr. Gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner i så vel nye som eksisterende husdyrbygg danner selve grunnlaget i dette arbeidet. God dyrehelse – og dyrevelferd – blir stadig viktigere som konkurransefortrinn og premiss for husdyrproduksjon i Norge. Samtidig representerer mildere klima, tøffere vær, samt økt trafikk over landegrensene nye utfordringer. 

I 2018 kom ny dyrehelseforskrift med eksplisitte krav til smittevernplan og smittebeskyttelsestiltak for alle typer dyrehold. Hva innebærer dette i praksis? Hva bør være standard i nybygg? Hva kan bygges om i eksisterende bygg? Hva har de til dels svært ulike husdyrproduksjonene å lære av hverandre? Disse problemstillingene vil danne rammen for seminaret på Gardermoen.

Kurs i dyretransport — Gardermoen, 25. april 2019

Animalias opplæring omfattar transport av småfe, storfe og svin, og er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om næringsmessig transport av dyr. Kurset bygger på:

  • E-læringsmodul med hovudfokus på regelverk for dyretransport
  • Fysisk kurs med avsluttande fleirvalstest
  • Praktisk opplæring i nødavliving av dei dyreslaga ein skal transportere

Aspirantkurs — 29. okt - 31. okt 2019

Animalia arrangerer årlige kurs for klassifiseringsaspiranter. Opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2019, kan du bli godkjent klassifisør i november 2020.

E-læringskurs - Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe. Kunnskap om fôring er nyttig for alle som driver melk- og/eller kjøttproduksjon. Det er også interessant for elever, studenter, lærere, rådgivere og andre som ønsker å friske opp kunnskap eller lære mer om fôring og stell av storfe.