E-læring — Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

E-læring — Hygiene

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Kurs for helseovervåkningsveterinærer

Dyrevelferdsprogram for verpehøns skal iverksettes fra 2020. Det blir krav om at eggprodusentene skal ha helseovervåkingsavtale med veterinær og at det som minimum skal gjennomføres et helseovervåkingsbesøk i løpet av produksjonsperioden. Mange eggprodusenter har ikke slik HO-avtale per i dag. Det er derfor et stort behov for veterinærer som kan tenke seg mer fjørfepraksis. 

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer kurs for veterinærer på Gardermoen 5. juni. Kurset vil fokusere på smittsomme sjukdommer og produksjonsrelatertelidelser, velferdsvurderinger, samt HO-metodikk og veterinærens rolle.

Fagmøter for dyrleger i Trøndelag

Temaer:

Aktuelle smittsomme sjukdommer

Nye retningslinjer for livdyrhandel

Dyrevelferdsprogram for storfebesetninger

Møter for storfeprodusenter i Trøndelag

Temaer:

Aktuelle smittsomme sjukdommer

Nye retningslinjer for livdyrhandel

Dyrevelferdsprogram for storfebesetninger

Animalia og KLF inviterer til dyretransportseminar

  • 30. august på Scandic Gardermoen hotell (ved kryss 51 Jessheim Nord) 12:00-16:00
  • 2. september på Svebergtunet kurs- og konferansesenter NB! Start med lunsj klokka 13:00, seminar 14:00-17:00
  • Midten av November i Sandnes/Stavanger etter nærmare info

e-læring HMS — Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. E-læringskurset «Trygg på jobben» skal gi økt kunnskap og bevissthet om: Risikoforholdene i kjøtt- og fjørfeindustrien, hvordan forebygge personskader og muskel- og skjelettskader og den enkeltes ansvar og oppgaver i det skadeforebyggende arbeidet

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat & Drikke og Animalia. 

Lett å bruke – lett å forstå

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende kompetanse i helse, miljø og sikkerhet, og består av 7 hovedkapitler.  Følgende tema omhandles: Trygghet og skader, personlig verneutstyr, Ergonomi, bruk av kniv, sikker bruk av utstyr, forebyggende arbeid og roller og ansvar.   

Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.

Kurs i båndkontroll høsten 2019

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arrangerer slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

Småskalakurs fjørfe høst 2019

Ønsker du å starte med slakting og salg av fjørfe direkte til forbruker eller detaljist?

Vi arrangerer kurs høst 2019, kurssted vil bli fastsatt senere.

Antall deltagere ca.15 personer.

Mattilsynet kan godkjenne virksomheter for levering av inntil 10 000 fjørfe direkte til forbruker eller detaljist. Dersom du vurderer å søke om slik godkjenning, må minst en person tilknyttet virksomheten ha bestått eksamen i et godkjent  kompetanseprogram. Animalia har fått godkjent et slikt program. Kurset er utviklet etter initiativ fra Norsk Landbruksrådgivning Vest og finansiert av Hordaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Kompetansenettverk lokalmat Vest og Kvam Herad.
 

Deltagere får tilgang til to e-læringskurs om stell av fjørfe og hygiene ved slakting. Eksamen i disse kursene skal være bestått før oppmøte klasseromskurs. Kurset går over to dager, inkludert praktisk øvelse med obduksjon av kylling.

Kurset avsluttes med skriftlig flervalgseksamen.

 

Klauvskjæring — nybegynnerkurs på Mære landbruksskole

Målgruppe: Personer som ønsker å starte opp som profesjonelle klauvskjærere og bønder beskjærer i egen besetning. Bønder som tar kurset vil etter kurset kunne dokumentere klauvstatus ved å registrere sine klauvskjæringer i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. Veterinærer er også velkomne til å delta.

Kurs i dyretransport — Gardermoen 7. januar 2020

Animalias opplæring omfattar transport av småfe, storfe og svin, og er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om næringsmessig transport av dyr. Kurset bygger på:

  • E-læringsmodul med hovudfokus på regelverk for dyretransport
  • Fysisk kurs med avsluttande fleirvalstest
  • Praktisk opplæring i nødavliving av dei dyreslaga ein skal transportere

Aspirantkurs — 12. og 13. februar

Animalia arrangerer årlige kurs for klassifiseringsaspiranter. Opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2019, kan du bli godkjent klassifisør i november 2020.

Nybegynnerkurs i klauvskjæring Jønsberg i Stange feb/mars 2020

Kurset går over to dager og inneholder både teori og praktisk klauvskjæring. Grovt sett vil vi gå gjennom anatomi, normale klauvformer og avvikende klauvformer, beskjæring og klauvsjukdommer. Videre går vi inn på mer generelle temaer som smittevern, HMS og drift av klauvskjærerpraksis.

Målgruppe: Dette er primært et kurs for personer som ønsker å starte opp med klauvskjæring, men også veterinærer og bønder som beskjærer i egen besetning kan delta.

E-læringskurs - Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe. Kunnskap om fôring er nyttig for alle som driver melk- og/eller kjøttproduksjon. Det er også interessant for elever, studenter, lærere, rådgivere og andre som ønsker å friske opp kunnskap eller lære mer om fôring og stell av storfe.