E-læring — Stell av fjørfe

Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Dette e-læringskurset er et bidrag for å sikre dette. Kurset er laget for røktere og avløsere, men det er også relevant for dem som selv har slaktekylling.

Kurs i båndkontroll 2018

I følge Animaliekontrollforskriften kan slakteriansatte utføre båndkontroll i regi av Mattilsynet. Før de kan gjøre dette, må de ansatte gjennom både teoretisk og praktisk opplæring og bestå en avsluttende eksamen. Animalia arrangerer slike kurs i samarbeid med Mattilsynet og fjørfeslakteriene.

E-læring — Hygiene

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Kurs i dyretransport, 22. august 2018

Animalias opplæring omfattar transport av småfe, storfe og svin, og er godkjent av Mattilsynet etter forskrift om næringsmessig transport av dyr. Kurset bygger på:

  • E-læringsmodul med hovudfokus på regelverk for dyretransport
  • Fysisk kurs med avsluttande fleirvalstest
  • Praktisk opplæring i nødavliving av dei dyreslaga ein skal transportere

Samling for dyrevelferdsansvarlig (DVA)

Program
  • Oppdatering om rollen som DVA
  • Informasjon om ESA-inspeksjon vår 2018
  • Overtredelsesgebyr dyretransport og slakteri — hva kan vi lære?
  • DVA'n sin time — fritt ord!

 Dette er obligatorisk for alle som er utnevnt som DVA iht avtale med Mattilsynet 

Sertifiseringskurs i klauvskjæring høst 2018

Kurset retter seg mot erfarne klauvskjærere som ønsker å sertifisere seg

 

Feltdiagnostikk for veterinærer 20. - 21. september

Helsetjenestene for fjørfe, sau, storfe og svin ved Animalia inviterer til kurs i feltdiagnostikk for produksjonsdyrveterinærer.

Kurset arrangeres i samarbeid med Helsetjenesten for geit, Tine Rådgiving og Veterinærinstituttet.

Invitasjon til veterinærer i Gauldal og Orkladal

Møte om aktuelle smittsomme sjukdommer hos storfe og smittevern
 
BRSV og BCoV - hvor står vi? Hva skjer videre?
Digital Dermatitt – hvordan unngå smittespredning
 

Invitasjon til storfeprodusenter i Sør-Trøndelag

Kurs i smittsomme sykdommer og smittevern
 
Hvordan beskytte seg mot BRSV og BCoV: BLI GRØNN
Digital Dermatitt – hvordan unngå smittespredning

Invitasjon til storfeprodusenter i Vest-Agder og Sør-Rogaland

Kurs i smittsomme sykdommer og smittevern
 
Hvordan beskytte seg mot BRSV og BCoV: BLI GRØNN
Digital Dermatitt – hvordan unngå smittespredning

Invitasjon storfeprodusenter i Nord Rogaland og Sør Hordaland

Kurs i smittsomme sykdommer og smittevern
 
Hvordan beskytte seg mot BRSV og BCoV: BLI GRØNN
Digital Dermatitt – hvordan unngå smittespredning

Invitasjon til veterinærer i Nord-Rogaland, Sør-Hordaland og Vest-Agder 15. eller 17. oktober 2018

Møte om aktuelle smittsomme sjukdommer hos storfe og smittevern
 
BRSV og BCoV - hvor står vi? Hva skjer videre?
Digital Dermatitt – hvordan unngå smittespredning
 

Aspirantkurs — 30. okt - 4. nov 2018

Animalia arrangerer årlige kurs for klassifiseringsaspiranter. Opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2018, kan du bli godkjent klassifisør i november 2019.

E-læringskurs - Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Kunnskap om fôring er nyttig for alle som driver melk- og/eller kjøttproduksjon. Det er også interessant for elever, studenter, lærere, rådgivere og andre som ønsker å friske opp kunnskap eller lære mer om fôring og stell av storfe.